สวนสุนันทา จับมือ สทบ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)


สวนสุนันทา จับมือ สทบ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาตามแนวประชารัฐ


เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (แจ้งวัฒนะ)

         รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าวเป็นความร่วมมือที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาตามแนวประชารัฐ มุ่งเน้นทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองให้ถ่องแท้ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลัก ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดรับกับกรอบภารกิจการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน